Jacek Bogacz, Organizator Świdwińskiej Ligi Tenisa Ziemnego, 78-300 Świdwin, ul. Bat. Chłopskich 1      

Drukuj

dokumenty

Opublikowano w Stowarzyszenie

logo

STATUT (REGULAMIN) STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Świdwińskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego SMECZ” w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2.  
  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo zachodniopomorskie.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świdwin
 3. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest: Jacek Bogacz zam.:  Osiedle Chrobrego 37 ; 78-300 Świdwin , numer dowodu osobistego: AKH131295 . Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego statutu (regulaminu) oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
 5.  
  1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
  2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 6. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. działanie na rzecz propagowania tenisa ziemnego
  2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny tenisa ziemnego wśród społeczeństwa.
  3. promocja i popieranie rozwoju tenisa ziemnego
  4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
  5. pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie spotkań, prelekcji , turniejów tenisowych oraz innych imprez,
  2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
  3. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
  4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku organizacji imprez tenisowych,
  5. wspieranie działań zmierzających do popularyzacji tenisa ziemnego,
  6. inne działania realizujące cele statutowe.

BGŻ Zachodniopomorskie Nieruchomości Smecz Relax Świdwin